Απώλεια ιδιότητας του μέλους του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ. Α. ΔΙ. Θ.) επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος του έτους αυτού.


1. Σε περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος εφάπαξ βοηθήματος και καταβολής αυτού.

2. Αν παύσει να έχει την ιδιότητα του μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ή οποιουδήποτε διάδοχου Φορέα αυτού (Δ. Σ. Θ.).

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.