Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 8:54 μμ

Ακολουθείστε μας

Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ. Α. ΔΙ. Θ.) γίνονται:


α) Αυτοδίκαια οι εν ενεργεία δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ. Σ. Θ.) και τουλάχιστον στα Μητρώα του ενός εκ των σωματείων «Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ. Α. ΔΙ. Θ.)» ή «Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Κ. Α. ΔΙ. Θ.)», κατά την ενοποίηση του Τ. Α. ΔΙ. Θ. και Κ. Α. ΔΙ. Θ. και την δημοσίευση του καταστατικού αυτού.

β) Οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης οι οποίοι εγγράφονται στα Μητρώα του Δ. Σ. Θ. μετά τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού.

γ) Οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που εγγράφηκαν στα Μητρώα του Δ. Σ. Θ. προ της δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού.

δ) Όλοι οι Ασκούμενοι δικηγόροι που εγγράφονται στα Μητρώα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ε) Οι υπάλληλοι του Ταμείου, με σχέση εργασίας Ι. Δ. Α. Χ. ως και οι υπάλληλοι του Δ. Σ. Θ.

Η ασφάλιση των αμέσων μελών στους Κλάδους ''Ασθενείας'' και ''Κοινωνικών Παροχών''αρχίζει κατά τον χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 30 του παρόντος.


[Μόνον για τους Κλάδους α) «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» (Παροχές Υγειονομικής Περίθαλψης σε είδος) και β) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ»]

Όλα τα εξαρτώμενα (έμμεσα) μέλη της ιδίας οικογενείας κάθε άμεσου μέλους τα οποία ασφαλίζονται στον Τ. Υ. Δ. Θ. / Ε. Τ. Α. Α. ή σε διάδοχο Φορέα αυτού και που περιοριστικά θεωρούνται:

α) η σύζυγος, ασφαλισμένη στον Ε. Ο. Π. Υ. Υ. ως έμμεσο μέλος, εφόσον δεν είναι υπόχρεη ασφάλισης σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως άμεσο μέλος από δική της εργασία ή σύνταξη, δεν επιδοτείται από τον Ο. Α. Ε. Δ. και το ετήσιο εισόδημά της από ακίνητα, κινητές αξίες κ.λ.π δεν είναι μεγαλύτερο του δεκαπλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος επιδόματος ανεργίας του Ο. Α. Ε. Δ. ή άλλου ποσού που δυνατόν να ορισθεί από το Δ. Σ.

β) ο σύζυγος με τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφάλιση της συζύγου

γ) τα έμμεσα ασφαλισμένα στον Ε. Ο. Π. Υ. Υ. άγαμα τέκνα (νόμιμα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα) άμεσου μέλους, τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και, εάν μεν είναι άνεργα, μέχρι της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας, εάν δε σπουδάζουν, για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους εφόσον είναι άγαμα και άνεργα, όχι όμως πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Τα τέκνα καθ’ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής τους στράτευσης, δεν καλύπτονται από το Ταμείο.

Για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων καταβάλλονται οι από το άρθρο 6 του παρόντος προβλεπόμενες εισφορές.

3. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ του εδαφίου Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποκτούν την ιδιότητα του μέλους και συνακόλουθα του ασφαλισμένου του Ταμείου κατόπιν αίτησης – δήλωσής τους και απόφασης του Δ. Σ. του Ταμείου που διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής.

4. Τα πρόσωπα του εδαφίου Β΄ της παραγράφου 1 αποκτούν την ιδιότητα του εμμέσου μέλους και επομένως και του ασφαλισμένου του Ταμείου κατόπιν αίτησης – δήλωσης του άμεσου μέλους συνοδευομένης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απόφασης του Δ. Σ που διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής.

5. Η ασφάλιση των εμμέσων μελών αρχίζει κατά τον χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 30 του Καταστατικού του Τ. Α. ΔΙ. Θ.

Print

Απώλεια ιδιότητας του μέλους του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ. Α. ΔΙ. Θ.) επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος του έτους αυτού.


1. Σε περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος εφάπαξ βοηθήματος και καταβολής αυτού.

2. Αν παύσει να έχει την ιδιότητα του μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ή οποιουδήποτε διάδοχου Φορέα αυτού (Δ. Σ. Θ.).

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Print